Colon v. City of New York, United States v. City of New York